Охотник Галина Григорівна    
Меню сайту
Категорії розділу
Шкільні новини [6]
Новини освіти [19]
Наука і Технології [1186]
Новини космонавтики [162]
Методичний кабінет [7]
Хмаринка тегів
Міні-чат
Конкурси

конкурс сайтов
Наше опитування
Ви, відвідувач сайту:
Всього відповідей: 523
Статистика
Форма входу
Соціальні мережі
Популярні програми

Компетентнісний потенціал навчального предмета

 

Ключові компетентності

 

Компоненти

 

1

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння:

 • сприймати пояснення вчителя, розуміти інформацію з підручників, посібників й інших текстових та медійних джерел державною/рідною мовою;
 • усно й письмово тлумачити фізичні поняття, факти, явища, закони, теорії;
 • представляти текстову інформацію в іншому вигляді;
 • описувати (усно чи письмово) етапи проведення фізичного експерименту, використовуючи арсенал мовних засобів (терміни, поняття тощо);
 • складати план виступу, будувати відповідь, готувати реферат, повідомлення;
 • обговорювати проблеми природничого змісту, брати участь у дискусії.

Ставлення:

 • усвідомлення  потреби вільного володіння державною мовою для грамотного висловлювання власної думки, особистісного розвитку, здійснення навчальної та професійної діяльності;
 • розуміння значущості внеску учених-фізиків, зокрема українських, у розвиток світової науки;
 • прагнення до самовдосконалення, збагачення, поповнення та систематичного вживання української природничо-наукової термінологічної лексики.

Навчальні ресурси:

навчальні, науково-популярні, художні тексти та медійні матеріали, твори мистецтва, що містять описи фізичних явищ; дослідницькі проекти міжпредметного змісту

 

2

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

 • використовувати іншомовні навчальні та науково-популярні джерела для отримання інформації фізичного й технічного змісту, самоосвіти та саморозвитку;
 • розуміти фізичні поняття та найуживаніші терміни іноземною мовою, використовувати їх в усних чи письмових текстах;
 • описувати природничі проблеми іноземною мовою;
 • спілкуватися на тематичних міжнародних форумах та у соціальних мережах із співрозмовниками з інших країн.

Ставлення:

 • зацікавленість інформацією фізичного й технічного змісту іноземною мовою;
 • розуміння глобальності екологічних проблем і прагнення долучитися до їх вирішення, зокрема й за посередництвом іноземної мови

Навчальні ресурси:

довідкова література, онлайнові перекладачі, іншомовні сайти, статті з Вікіпедії іноземними мовами, іноземні підручники і посібники

 

3

Математична компетентність

Уміння:

 • застосовувати математичні методи для опису, дослідження фізичних явищ і процесів, розв’язування фізичних задач, опрацювання та оцінювання результатів експерименту;
 • розуміти й використовувати математичні методи для аналізу та опису фізичних моделей реальних явищ і процесів.

Ставлення:

 • усвідомлення важливості математичного апарату для опису та розв’язання фізичних проблем і задач.

Навчальні ресурси:

завдання на виконання розрахунків, алгебраїчних перетворень, побудову графіків, малюнків, аналіз і представлення результатів експериментів та лабораторних робіт, обробка статистичної інформації, інформації наведеної в графічній, табличній й аналітичній формах

 

4

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння:

 • пояснювати природні явища і технологічні процеси;
 • використовувати знання з фізики для вирішення завдань, пов’язаних із реальними об’єктами природи і техніки;
 • за допомогою фізичних методів самостійно чи в групі досліджувати природу.

Ставлення:

 • відповідальність за ощадне використання природних ресурсів;
 • готовність до вирішення проблем, пов’язаних зі станом довкілля;
 • оцінка значення фізики та технологій для формування цілісної наукової картини світу, сталого розвитку.

Навчальні ресурси:

навчальні проекти, конструкторські завдання, фізичні задачі, ситуативні вправи щодо дослідження стану довкілля, ощадного використання природних ресурсів тощо, відвідування музеїв науки й техніки

 

5

Інформаційно-цифрова компетентність

 

 

Уміння:

 • визначати можливі джерела інформації, відбирати необхідну інформацію, оцінювати, аналізувати, перекодовувати інформацію;
 • використовувати сучасні пристрої для отримання, опрацювання, збереження, передачі та представлення інформації;
 • використовувати сучасні цифрові технології і пристрої для вивчення фізичних явищ, для обробки результатів експериментів, моделювання фізичних явищ і процесів;
 • дотримуватися правил безпеки в мережах та мережевого етикету.

Ставлення:

 • ціннісні орієнтири у володінні навичками роботи з інформацією, сучасною цифровою технікою;
 • дотримання авторського права, етично-моральних принципів поводження з інформацією.

Навчальні ресурси:

освітні цифрові ресурси, навчальні посібники

 

6

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння:

 • ставити перед собою цілі й досягати їх, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя;
 • планувати, організовувати, здійснювати, аналізувати та коригувати власну навчально-пізнавальну діяльність;
 • застосовувати набуті знання для оволодіння новими, для їх систематизації та узагальнення.

Ставлення:

 • ціннісні орієнтири у володінні навчально-пізнавальними навичками, допитливість і спостережливість, готовність до інновацій;
 • позитивне емоційне сприйняття власного розвитку, отримання задоволення від інтелектуальної діяльності.

Навчальні ресурси:

дидактичні засоби

 

7

Ініціативність
і підприємливість

Уміння:

 • застосовувати фізичні знання для генерування ідей та ініціатив щодо проектної, конструкторської та винахідницької діяльності, для вирішення життєвих проблем, пов’язаних із матеріальними й енергетичними ресурсами;
 • прогнозувати вплив фізики на розвиток технологій, нових напрямів підприємництва;
 • оцінювати можливість застосування набутих знань з фізики в майбутній професійній діяльності, для ефективного вирішення повсякденних проблем;
 • оцінювати власні здібності щодо вибору майбутньої професії, пов’язаною з фізикою чи технікою;
 • економно й ефективно використовувати сучасну техніку, матеріальні ресурси;
 • ефективно організовувати власну діяльність.

Ставлення:

 • ціннісне ставлення до фізичних знань, результатів власної праці та праці інших людей;
 • усвідомлення необхідності виваженого підходу до вибору професії, оцінка власних здібностей;
 • ініціативність, працьовитість, відповідальність як запорука результативності власної діяльності;
 • прагнення досягти певного соціального статусу, зробити внесок до економічного процвітання держави.

Навчальні ресурси:

приклади успішних бізнес-проектів у галузі новітніх технологій (мікроелектроніка, нанотехнології, космічна техніка, електромобілі тощо), навчальні екскурсії на високотехнологічні підприємства, зустрічі з успішними підприємцями

 

8

Соціальна й громадянська компетентності

Уміння:

 • займати активну та відповідальну громадянську позицію в учнівському колективі, самоврядуванні школи, серед мешканців селища, мікрорайону тощо;
 • активно працювати в групах, розподіляти ролі, оцінювати вклад власний та інших, приймати виважені рішення, які сприятимуть розв’язанню досліджуваної проблеми чи завдання, важливих для даного освітнього середовища,  учнівського колективу;
 • ефективно співпрацювати в команді над реалізацією навчальних дослідницьких проектів у галузі «Природознавство», залучаючи родину та іншу спільноту;
 • визначати особистісні якості відомих учених-фізиків, що свідчать про їхню громадянську позицію, моральні якості.

Ставлення:

 • усвідомлення себе громадянином України;
 • громадянська відповідальність за стан розвитку місцевої громади, країни;
 • толерантне ставлення до точки зору іншої особи;
 • оцінювання внеску українських та іноземних учених-фізиків і винахідників у суспільний розвиток;
 • розуміння відповідальності за використання досягнень фізики для безпеки суспільства.

Навчальні ресурси:

робота в групах, проекти та інші види навчальної діяльності

 

9

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння:

 • використовувати знання з фізики під час реалізації власних творчих ідей;
 • виявляти фізичні явища та процеси у творах мистецтва.

Ставлення:

 • усвідомлення причетності до національної й світової культури через вивчення природничих наук і мистецтва;
 • розуміння гармонійної взаємодії людини і природи.

Навчальні ресурси:

твори мистецтва

 

10

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння:

 • застосовувати набуті знання та навички для збереження власного здоров’я та здоров’я інших;
 • дотримуватися правил безпеки життєдіяльності під час виконання навчальних експериментів, у надзвичайних ситуаціях природного чи техногенного характеру;
 • визначати причинно-наслідкові зв’язки впливу сучасного виробництва, життєдіяльності людини на  довкілля;
 • аналізувати проблеми довкілля, визначати способи їх вирішення, брати участь у практичній реалізації цих проектів;
 • оцінювати позитивний потенціал та ризики використання надбань фізики, техніки і технологій для добробуту людини й безпеки довкілля.

Ставлення:

 • готовність брати участь у природоохоронних заходах;
 • самооцінка та оцінка поведінки інших стосовно можливих ризиків для здоров’я;
 • ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я  інших людей, до навколишнього середовища як до потенційного джерела здоров’я, добробуту та безпеки;
 • усвідомлення важливості ощадного природокористування, потенціалу фізичної науки щодо збереження довкілля.

Навчальні ресурси:

навчальні проекти здоров’язбережувального та екологічного спрямування

Пошук
Фраза дня
Календар
«  Листопад 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Прогноз погоди
Дніпродзержинськ 
Архів записів
Час життя сайту
Друзі сайту
Освітній портал Сайт о космосе,НЛО,аномалиях Банк Интернет-портфолио учителей Освітній портал MyReferatik
Новини
Copyright MyCorp © 2018Створити безкоштовний сайт на uCoz